Opdrachten

Aan de basis van het Regionaal Welzijnsoverleg ligt het besluit van de Vlaamse regering van 1997. Met dit besluit wil men een stimulans geven aan het regionaal overleg inzake welzijnsmateries, en dit zowel op het sectoraal als het intersectoraal niveau.
Voor de uitvoering van het besluit besloot het provinciebestuur Oost-Vlaanderen om per bestuurlijk arrondissement een ankerpunt aan te duiden.

Op 1 januari 2018 zijn de ankerpunten overgedragen naar de Vlaamse overheid.

Opdrachten RWOD

Neutrale en soepele draaischijf

Het RWO is het centrale aanspreekpunt voor organisaties die op zoek zijn naar specifieke informatie of naar relevante partners binnen het regionale welzijnsveld.
Een belangrijke taak is het bundelen van expertise en kennisdeling op bovenlokaal niveau en het opnemen van een brugfunctie tussen beleidsbepalingen en inhoudelijke input enerzijds en de praktijk van de lokale medewerker anderzijds.

Organiseren van intersectoraal overleg

Het organiseren van overleg is dé kerntaak van het Regionaal Welzijnsoverleg. Dit overleg kan een gestructureerde ontmoeting zijn of een afstemming. Een voorbeeld is het initiatief 'Boterhammen en Soep' waarbij tal van welzijnswerkers hun middagpauze benutten om geïnformeerd te worden over actuele initiatieven en evoluties in het regionale welzijnslandschap.

Bevorderen/faciliteren van netwerkvorming

De communicatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende overlegplatforms stimuleren, dit met de bedoeling de samenwerking op organisatie- en cliëntniveau te optimaliseren.

Informatieverstrekking

Alle initiatieven die als doel hebben de welzijnssector in de regio te informeren over de beleidsevoluties met regionale implicaties, sociale kaart, actuele thema's, werking van andere organisaties uit de regio enz. Voorbeeld de digitale nieuwsbrief.

Deskundigheidsbevordering

Het is de bedoeling om welzijnswerkers en beleidsverantwoordelijken uit de regio visie en materiaal aan te reiken waar ze lokaal kunnen mee verder werken.
Gerichte acties naar welzijnswerkers en -organisaties met bijzondere aandacht voor nieuwe en/of nog niet bereikte welzijnswerkdomeinen.

Beleidssignalen en adviezen geven

Het RWO staat, als intersectoraal forum, mee in voor de bundeling, versterking en opvolging van beleidssignalen en adviezen.
Anderzijds communiceert het RWO signalen en noden uit de regio naar de bevoegde beleidsmakers.

Beheer van de Sociale Kaart

Het RWO promoot het gebruik van de Sociale Kaart.

Hebt u een vraag over onze opdrachten?

Contacteer ons